->

Poistenie zodpovednosti za škodu patrí medzi základné piliere kvalitného poistenia. Vďaka našim skúsenostiam a nášmu know-how vieme klientom poskytnúť široké krytie v oblasti podnikateľských rizík.


K nášmu základnému poistnému krytiu patrí:


• prevádzkovej zodpovednosti za škodu - poistenie zodpovednosti za škody spôsobené chybným výrobkom
• poistenie zodpovednosti za škody z vlastníctva nehnuteľností
• poistenie nákladov na obranu klienta vrátane nákladov na znalcov, škodových komisárov, súdnych ako aj mimosúdnych nákladov s celosvetovým rozsahom a bez uplatnenia spoluúčasti
• poistenie zachraňovacích nákladov po vzniku poistnej udalosti, ktoré slúžia na zmenšenie rozsahu škody 
• poistenie finančných škôd, ktoré nasledujú po škode na veci alebo na zdraví, do výšky dojednaného limitu plnenia a vrátane ušlého zisku
• poistenie škôd spôsobených pojazdnými pracovnými strojmi

 

Okrem základných druhov zodpovednostného poistenia ponúkame aj špeciálne poistenia a pripoistenia:

• čisté finančné škody spôsobené chybou výrobku vrátane nákladov na montáž a demontáž
• stiahnutie výrobkov z obehu pre automobilový aj neautomobilový priemysel
• vecné škody spôsobené porušením životného prostredia
• poistenie environmentálnej zodpovednosti
• regresné nároky Sociálnej a/alebo zdravotnej poisťovne
• zodpovednosť za škody na prenajatých nehnuteľnostiach
• celosvetová územná platnosť vrátane USA a Kanady a iné.


logo-msi